Rezumat proiect

Tematica proiectului este utilizarea tehnologiilor video de teleprezenţă pentru furnizarea de servicii educaţionale la distanţă în comunităţile izolate geografic şi evaluarea impactului implementării acestor servicii / tehnologii la nivel comunitar.

Proiectul se înscrie în domeniul 9. Cercetare socio-economică şi umanistă, direcţia 9.7 Tehnologie, organizaţie şi schimbare culturală, tematicile 9.7.3. Impactul social al noilor configuraţii tehnologice și 9.7.1. Interacțiunea între tehnologii și indivizi.

Produsul principal este definit prin conceptul de Telecentru Comunitar, utilizabil pentru furnizarea de servicii educaţionale în comunităţile izolate, cât şi în multiple alte scopuri relaţionate posibilităţii de comunicare la distanţă în timp real. În secundar, proiectul vizează identificarea unui set de specificaţii tehnice pentru maximizarea eficienţei serviciillor oferite prin telecentru şi dezvoltarea metodologiei de investigaţie şi netezire a rezistenţelor la adopţia tehnologiilor video. Principalul criteriu de succes este dezvoltarea comunitară, cuantificată prin 2 indicatori: 1. rata de succes la examenul de capacitate a elevilor din comunităţile beneficiare şi 2. numărul de aplicaţii pentru proiecte de tip FSE dezvoltate la nivelul comunităţilor beneficiare. Proiectul urmărește dezvoltarea cunoașterii în domeniu față de stadiul actual, pe 3 direcții de cercetare: 1. Explorarea tehnologiilor video de teleprezență din perspectiva interacțiunii tehnologie – persoană, 2. Utilizarea tehnologiilor video în educație și 3. Investigarea rezistenței la adopția tehnologiilor video. Acesta își propune să răspundă uor multiple provocări, fie legate de cunoașterea științifică, cât și cu reale implicații sociale și comunitare, plasându-se în concordanță cu politicile curente UE. Pe lângă obiectivul general al proiectului sunt definite 7 obiective de cercetare, 5 obiective aplicative și 9 rezultate așteptate.

Proiectul are caracter inovativ, propunând realizarea unor inovații în următoarele direcții: 1. inovația de produs, prin conceptul de telecentru comunitar, 2. Inovați în domeniul livrării de servicii educaționale la distanță și 3. Inovația metodologiilor de investigare a rezistenței la adopție. Proiectul are un caracter interdisciplinar, realizând conexiuni între multiple domenii ale cunoașterii științifice: tehnologia comunicațiilor și informaţiei, psihologia socială cognitivă, ştiinţele educaţiei şi economia comportamentală. Abordarea interdisciplinară este susținută atât prin componența multidisciplinară a echipei cât și prin complementaritatea și corelarea rolurilor și contribuțiilor specifice aduse de fiecare partener. Diseminarea rezultatelor este prevazută prin intermediul web-site-ului proiectului, publicarea de articole, proceedings și a unui volum, organizarea unei conferințe și participarea la conferințe știinșifice. Rezultetele proiectului sunt de asemenea conectate cu strategia comercială a partenerului întreprindere, prin intermediul dezvoltării strategiei comerciale pentri produsul telecentru comunitar. Proprietatea intelectuală asupra rezultatelor este reglementată prin acordul de colaborare, fiind prevăzute modalitățile legale de protecție.

Consorțiul propus pentru derularea proiectului este format din 3 parteneri, dintre care 2 entități de cercetare:CO – Universitatea din București & P2 – Universitatea Politehnica din București: și o companie: P1 – Concept Electronics.

Consorțiul a fost construit din perspectiva complementarității competențelor existente la parteneri, de natură a stimula sinergiile necesare într-o abordare multidisciplinară. Echipele celor 3 partenri sunt formate din specialiști cu reputație în domeniile științifice implicate în proiect, după cum se poate observa din lista publicațiilor. Planul de lucru este distribuit pe durata a 24 luni și organizat în 8 pachete, coordonarea acestora fiind asigurată de partenerul cu cele mai relevnte competențe, în raport cu structura activităților.